එකතු කරන්න
Niroahan savidu
09th of Jul 2020
7107 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
nazir nazir
09th of Jul 2020
6660 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Gamini Senanayake
09th of Jul 2020
8508 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Pasupathinathan Punnyakumar
09th of Jul 2020
8917 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Chamika Jayapathma
09th of Jul 2020
8016 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
FYI
09th of Jul 2020
6166 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Musthafeed
09th of Jul 2020
Strongly Disagree
3.96%
Disagree
15.36%
Not Sure
5.25%
Agree
64.84%
Strongly Agree
10.59%
8593 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
චතූ Creation
07th of Jul 2020
11048 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Roshan nandasena
07th of Jul 2020
11528 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Ruwan Sampath
07th of Jul 2020
17125 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Roshan nandasena
07th of Jul 2020
17545 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත