එකතු කරන්න

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

00 දින
00 පැය
00 මිනි.
00 තත්.

සමස්ත ඡන්ද විමසීම

  • SLPP
    44%
  • SJB
    31%
  • Other
    25%

විශේෂිත පුවත්

රූපවාහිනිය

ළඟදීම

ගුවන් විදුලිය

ළඟදීම

RTI පෝරමය ඉදිරිපත් කරන්න

ළඟදීම
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලඥයන්