එකතු කරන්න
Featured
එස්.ජේ.බී. අපේක්ෂකයින් 56 දෙනෙකුට නැවත එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යාමට අවශ්‍යයි - රේන්ජ් බන්ඩාරා
#
FYI
14th of Jul 2020


හිටපු ජාතික අමාත්‍ය රේන්ජ් බන්ඩාරා අද ප්‍රකාශ කළේ අපේක්ෂකයින් 56 දෙනෙකු නැවත එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පැමිණීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

එවැනි අපේක්ෂකයින් 26 දෙනෙකුගේ දුරකථන පටිගත කිරීම් තමන් සන්තකයේ ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

දිගම්බරම්, හකීම් සහ බතුරිදීන් වැනි ඉතිරි ඇමතිවරු මැතිවරණයෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ එක්වනු ඇත.

Do you like this news?