මාර්තු පළවැනිදාට පෙර උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාට රැකියා
#
FYI
Jan 13 2020

Employment opportunities will be provided for over 50,000 unemployment graduates by 1st of March this year, says Minister of Education and Minister of Sports & Youth Affairs Dullas Alahapperuma.

He made this statement during a press conference held at the head office of Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) today (13).

Back in 2012, former President Mahinda Rajapaksa took a decision to provide employment opportunities to all graduates.

However, the previous government had appointed a limited number of graduates as development officers under a strict criterion, says the Minister.

He further stated that President Gotabaya Rajapaksa has given instructions to give job opportunities for unemployed graduates regardless of the type of their degrees, age, political affiliations and any other divisions.

As per the existing statistics, there are nearly 50,000 unemployed graduates, the Minister added.

Source: Ada Deranaජනාධිපතිවරණය ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...