එකතු කරන්න
Featured
විදේශගත වීමට තෝරාගත් පුද්ගලයින්ගේ නවතම එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ලේඛනයේ ජනාධිපතිගේ නම ලැයිස්තුගත කර ඇත
#
FYI
02nd of Jun 2020


ජනාධිපති ගෝතබයා රාජපක්ෂගේ නම එක්සත් ජනපදයේ ෆෙඩරල් ලේඛනයේ විදේශගත වීමට තෝරාගෙන ඇති පුද්ගලයන්ගේ කාර්තුමය ප්‍රකාශනයේ පළ වී තිබේ.

Do you like this news?