එකතු කරන්න
මහින්ද රාජපක්ෂ
මහින්දරාජපක්ෂ
CAG Rating
SLPP
  • Age 74
  • Country Rank 1
  • District කුරුණෑගල
  • District Rank 1

නවතම ඡන්ද විමසීම්