එකතු කරන්න
ප්‍රසන්න රණතුංග
ප්‍රසන්නරණතුංග
CAG Rating
SLPP
  • Age 53
  • Country Rank 2
  • District ගම්පහ
  • District Rank 1

නවතම ඡන්ද විමසීම්