එකතු කරන්න
රනිල් වික්‍රමසිංහ
රනිල්වික්‍රමසිංහ
CAG Rating
UNP
  • Age 71
  • Country Rank 5
  • District කොළඹ
  • District Rank 3

නවතම ඡන්ද විමසීම්