එකතු කරන්න
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලඥයන්
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ
2
9.14%
3
6.77%
4
5.41%
5
0.30%
6
0.00%