එකතු කරන්න

නවතම ඡන්ද විමසීම්

Binara kiriella
23rd of Jul 2020
16815 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Binara kiriella
23rd of Jul 2020
Strongly Disagree
5.22%
Disagree
31.36%
Not Sure
18.82%
Agree
35.88%
Strongly Agree
8.72%
12763 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Binara kiriella
21st of Jul 2020
Strongly Disagree
8.57%
Disagree
35.14%
Not Sure
21.31%
Agree
29.09%
Strongly Agree
5.89%
15816 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
nazir nazir
16th of Jul 2020
16058 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Niroahan savidu
09th of Jul 2020
15721 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Gamini Senanayake
09th of Jul 2020
17523 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
චතූ Creation
09th of Jul 2020
16683 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Chamika Jayapathma
09th of Jul 2020
24030 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
FYI
09th of Jul 2020
12371 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Musthafeed
09th of Jul 2020
Strongly Disagree
7.10%
Disagree
17.57%
Not Sure
3.97%
Agree
61.23%
Strongly Agree
10.13%
18898 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
චතූ Creation
07th of Jul 2020
20460 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලඥයන්