එකතු කරන්න

නවතම ඡන්ද විමසීම්

FYI
19th of May 2020
3848 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Sudharma Perera
19th of May 2020
5592 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
FYI
19th of May 2020
6478 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Ryan Nivedita
11th of May 2020
Strongly Disagree
1.71%
Disagree
10.48%
Not Sure
50.08%
Agree
35.05%
Strongly Agree
2.68%
4437 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
FYI
29th of Apr 2020
16074 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Rohan Dunuwille
28th of Apr 2020
Strongly Disagree
6.02%
Disagree
20.75%
Not Sure
23.44%
Agree
26.09%
Strongly Agree
23.70%
17356 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Neomal Wickramasinghe
27th of Apr 2020
Strongly Disagree
16.92%
Disagree
29.25%
Not Sure
35.17%
Agree
16.14%
Strongly Agree
2.52%
24287 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Neomal Wickramasinghe
27th of Apr 2020
18308 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Sunil Ranasinghe
27th of Apr 2020
18541 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලඥයන්