නවතම ඡන්ද විමසීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිෂා තහනම් කළ යුතුද?
Rohan Dunuwille
Feb 06 2020
Strongly Disagree
0.00%
Disagree
14.29%
Not Sure
28.57%
Agree
14.29%
Strongly Agree
28.57%
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කලාපීය ගුවන් තොටුපොළවල් තැනීම සුදුසුද?
FYI
Jan 28 2020
ඔව් 70
නැත 29
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කලාපීය ගුවන් තොටුපොළවල් තැනීම සුදුසුද?
FYI
Jan 25 2020
ඔව් 70
නැත 20
විශ්වාස නෑ 0
පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න පුලුවන් උපරිම වයස් මට්ටමක් තිබිය යුතුයි
Ajantha Sanjeewa
Dec 05 2019
එකඟයි 81
එකඟ නැහැ 18
සංචාරක කර්මාන්තය යළිත් ඉහළ යනු ඇතැයි ඔබ සිතනවාද?
Ryan Nivedita
Dec 24 2019
Strongly Disagree
7.69%
Disagree
7.69%
Not Sure
15.38%
Agree
15.38%
Strongly Agree
53.85%
අවශ්‍ය තුවක්කු බලපත්‍රය අළුත් කිරීමට අපොහොසත් වීම නිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඔබ එකඟද?
Sunil
Jan 09 2020
එය ඔහුගේ වගකීමයි 62
එය දේශපාලන දඩයමකි 25
අත්අඩංගුවට ගැනීම අවශ්‍ය නොවීය 12
කාර්මික අපනයන හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔබ ප්‍රසන්න රණතුංග අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
24.69%
එකඟ නොවන්න
7.41%
විශ්වාස නෑ
22.22%
එකඟ වන්න
25.93%
තදින්ම එකඟ වන්න
18.52%
වැවිලි හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔබ රමේෂ් පතිරාන අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
13.64%
එකඟ නොවන්න
10.61%
විශ්වාස නෑ
18.18%
එකඟ වන්න
33.33%
තදින්ම එකඟ වන්න
22.73%
ඔබ එස්.එම්. පරිසර, වනජීවී, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස චන්ද්‍රසේන?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
14.52%
එකඟ නොවන්න
9.68%
විශ්වාස නෑ
30.65%
එකඟ වන්න
29.03%
තදින්ම එකඟ වන්න
14.52%
කුඩා මධ්‍යම ව්‍යවසාය (සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර) සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවන්සා ඔබ අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
34.33%
එකඟ නොවන්න
11.94%
විශ්වාස නෑ
10.45%
එකඟ වන්න
26.87%
තදින්ම එකඟ වන්න
13.43%
මගී ප්‍රවාහන, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද අමරාවීර අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
25.00%
එකඟ නොවන්න
12.50%
විශ්වාස නෑ
16.07%
එකඟ වන්න
35.71%
තදින්ම එකඟ වන්න
7.14%
මාර්ග හා මහාමාර්ග, වරාය හා නැව් කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඔබ අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
41.38%
එකඟ නොවන්න
10.34%
විශ්වාස නෑ
24.14%
එකඟ වන්න
15.52%
තදින්ම එකඟ වන්න
6.90%
අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔබ ඩලස් අලහපෙරුම අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
21.82%
එකඟ නොවන්න
7.27%
විශ්වාස නෑ
14.55%
එකඟ වන්න
29.09%
තදින්ම එකඟ වන්න
25.45%
මහවේලි සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම හා වෙළඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස චමල් රාජපක්ෂ මහතා ඔබ අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
11.11%
එකඟ නොවන්න
11.11%
විශ්වාස නෑ
11.11%
එකඟ වන්න
37.04%
තදින්ම එකඟ වන්න
27.78%
රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනක බන්දර ටෙනකුන් අනුමත කරනවාද?
FYI
Nov 22 2019
තදින්ම එකඟ නොවන්න
12.20%
එකඟ නොවන්න
7.32%
විශ්වාස නෑ
31.71%
එකඟ වන්න
34.15%
තදින්ම එකඟ වන්න
14.63%

ජනාධිපතිවරණය ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...