එකතු කරන්න
#
නිදහස් චන්ද ව්‍යාපාරය

ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය (එන්ඩීඑෆ්) ළඟදීම අපේක්ෂකයෙකු නම් කරන බවත් අගමැති රාණි වික්‍රමේසිගේ සෙනසුරාදා පැවසීය.