එකතු කරන්න
යුක්තිය ආරක්ෂාව සහ මහජන සාමය
#PublicOrder

ඡන්ද විමසීම්

FYI
09th of Jul 2020
6166 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වාර්ෂිකව drugs ෂධ පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ යුතුද?
Tuan Nilam
29th of Jun 2020
Strongly Disagree
2.60%
Disagree
8.71%
Not Sure
2.95%
Agree
62.78%
Strongly Agree
22.96%
Saranga Hapuarachchi
19th of Jun 2020
32548 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
ජනාධිපති ගෝතබයා රාජපක්ෂ මහතා අපේ රට සඳහා වූ සැලැස්මට ඔබ එකඟද?
Vishan Dilumika Bandara
10th of Jun 2020
Strongly Disagree
8.54%
Disagree
26.08%
Not Sure
16.47%
Agree
38.15%
Strongly Agree
10.77%
Ajantha Sanjeewa
02nd of Jun 2020
24116 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත

පුවත්

පාර්ලිමේන්තු ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...