එකතු කරන්න

ඡන්ද විමසීම්

මහින්දනාද අළුත්ගම ප්‍රකාශ කළ පරිදි අයිසීසී ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය දූෂිත යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද?
Kaz
19th of Jun 2020
Strongly Disagree
17.30%
Disagree
48.59%
Not Sure
18.29%
Agree
11.03%
Strongly Agree
4.79%
Januka Madushan
19th of Jun 2020
25082 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Sudharma Perera
08th of Jun 2020
27886 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Neomal Wickramasinghe Fonseka
27th of Apr 2020
18324 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත
Neomal Wickramasinghe Fonseka
22nd of Apr 2020
23779 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත

පාර්ලිමේන්තු ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...