එකතු කරන්න
නාගරික සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන
#UrbanPlanning

ඡන්ද විමසීම්

AH Gunawardana
01st of Jul 2020
14668 දෙනෙක් ඡන්දය දී ඇත

පුවත්

මේ මොහොතේ ලබා ගත නොහැක.

පාර්ලිමේන්තු ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...