கூட்டு
Niroahan savidu
09th of Jul 2020
7107 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
nazir nazir
09th of Jul 2020
6660 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Gamini Senanayake
09th of Jul 2020
8508 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Pasupathinathan Punnyakumar
09th of Jul 2020
8917 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
FYI
09th of Jul 2020
6166 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Musthafeed
09th of Jul 2020
Strongly Disagree
3.96%
Disagree
15.36%
Not Sure
5.25%
Agree
64.84%
Strongly Agree
10.59%
8593 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
චතූ Creation
07th of Jul 2020
11048 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Roshan nandasena
07th of Jul 2020
11528 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Ruwan Sampath
07th of Jul 2020
17125 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Roshan nandasena
07th of Jul 2020
17545 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்