கூட்டு
மஹிந்த ராஜபக்ஷ
மஹிந்தராஜபக்ஷ
CAG Rating
SLPP
  • Age 74
  • Country Rank 1
  • District குருணாகல்
  • District Rank 1

சமீபத்திய கருத்துக் கணிப்புகள்