கூட்டு

சமீபத்திய கருத்துக் கணிப்புகள்

FYI
19th of May 2020
3848 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Sudharma Perera
19th of May 2020
5592 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
FYI
19th of May 2020
6478 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Ryan Nivedita
11th of May 2020
Strongly Disagree
1.71%
Disagree
10.48%
Not Sure
50.08%
Agree
35.05%
Strongly Agree
2.68%
4437 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
FYI
29th of Apr 2020
16074 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Rohan Dunuwille
28th of Apr 2020
Strongly Disagree
6.02%
Disagree
20.75%
Not Sure
23.44%
Agree
26.09%
Strongly Agree
23.70%
17356 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Neomal Wickramasinghe
27th of Apr 2020
Strongly Disagree
16.92%
Disagree
29.25%
Not Sure
35.17%
Agree
16.14%
Strongly Agree
2.52%
24287 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Neomal Wickramasinghe
27th of Apr 2020
18308 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Sunil Ranasinghe
27th of Apr 2020
18541 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்