கூட்டு

சமீபத்திய கருத்துக் கணிப்புகள்

Binara kiriella
23rd of Jul 2020
16815 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Binara kiriella
23rd of Jul 2020
Strongly Disagree
5.22%
Disagree
31.36%
Not Sure
18.82%
Agree
35.88%
Strongly Agree
8.72%
12763 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Binara kiriella
21st of Jul 2020
Strongly Disagree
8.57%
Disagree
35.14%
Not Sure
21.31%
Agree
29.09%
Strongly Agree
5.89%
15816 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
nazir nazir
16th of Jul 2020
16058 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Niroahan savidu
09th of Jul 2020
15721 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Gamini Senanayake
09th of Jul 2020
17523 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Chamika Jayapathma
09th of Jul 2020
24030 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
FYI
09th of Jul 2020
12371 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Musthafeed
09th of Jul 2020
Strongly Disagree
7.10%
Disagree
17.57%
Not Sure
3.97%
Agree
61.23%
Strongly Agree
10.13%
18898 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
චතූ Creation
07th of Jul 2020
20460 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்