கூட்டு
#
SLFP was founded by S.W.R.D Bandaranaike in 1951 and it first came to power in 1956 and since then has the predominant party in government on a number of occasions.

கீழே உள்ள பகுதிகளைப் பார்வையிட & பதிலளிக்க