கூட்டு
மனித உரிமைகள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
#HumanRights

கணிப்பீடுகள்

தற்போது கிடைக்கவில்லை

செய்திகள்

தற்போது கிடைக்கவில்லை

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் விரைவில் வருகிறது

ஜனாதிபதித் தேர்தல் என்பது தற்போது இலங்கையின் அரசியல் அரங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தலைப்பு. ஆனால் ஜனாதிபதித் தேர்தல் எப்போது நடைபெறும்? 1981 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் தேதி ஜனாதிபதித் தேர்தல் சட்டத்தின்படி, நாட்டின் அரசியலமைப்பின் படி ஜனாதிபதித் தேர்தல்களை நடத்தும்...